RECOM v Sloveniji: Odazivam se na pozabljene glasove

REKOM v Sloveniji: ozaveščanje o žrtvah vojne, ugotavljanju odgovornosti in spravi kot osnovah novega mirovnega aktivizma

Naslov akcije: Odzivam se na pozabljene glasove

Obdobje trajanja: 15.5.–15.10.2019 (pet mesecev)

Financer: Center za državljansko izobrazbo (Centar za građansko obrazovanje (CGO)) v imenu projektnih partnerjev v okviru projekta Aktivizem civilnega sektorja za spravo na področju nekdanje Jugoslavije – podpora iniciativi REKOM, RAZPIS ZA PODPORO PROJEKTOV ORGANIZACIJ CIVILNIH DRUŽB V ČRNI GORI, SRBIJI, BOSNI IN HERCEGOVINI, SEVERNI MAKEDONIJI, NA KOSOVEM, V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM 

Glavni cilji projekta:

Obnovitev postopka prepoznavanja specifične lokalne problematike odgovornosti za vojno, seznanitev z zločini, sojenju in dokumenti; ugotavljanje pomanjkljivosti ravnanja, ki je pridodalo k slabitvi in ustavitvi aktivnosti iniciative REKOM v Sloveniji; preizpraševanje vedenja o beguncih v Sloveniji med vojno; premislek o civilnih iniciativah in organiziranju za uresničevanje specifičnih ciljev projekta na podlagi preučevanja materiala in dosedanjih mnenj ter izidov delavnic in predavanj. Material za akcijo bodo besedila iniciative REKOM, dokumentarni in umetniški filmi, literarna dela in obiski gledališč oziroma video posnetki gledaliških predstav. V akciji bodo izkoriščeni potenciali pedagoških institucij, obstoječa mreža javnih knjižnic, kulturnih centrov, nekaterih akademskih institucij, alternativnih centrov kulture, manjšinskih klubov.

Specifični cilji projekta: dodajanje zgodovine izbrisanih v Sloveniji v šolske zgodovinske učbenike; obšolsko obveščanje in ozaveščanje šolske mladine; deljenje izkušenj pravnih strokovnjakov; spoznavanje evropskih aspektov slovenskega primera izbrisanih v luči novih stališč o beguncih; vzpostavljanje meril občutljivosti na kršitve človekovih pravic in razvoj osnov mirovnih gibanj na podlagi poznavanja napak in rezultatov iz zgodovine.

Ciljne skupine: učenci, dijaki in študenti, manjšinske skupine, dostop do širše slovenske javnosti prek publikacij, internetnih mrež, povečanje vidljivosti iniciative REKOM.

Končni uporabniki: potencialni aktivisti iniciative REKOM v Sloveniji, politična/pravna, akademska, kulturna in manjšinska javnost Slovenije.

Glavne aktivnosti: 1. organiziranje petih delavnic s temami a) vojni zločini v območjih vojne in izven njih, kršitve človekovih pravic, izbrisani; b) pričevanja izbrisanih, slovenska politika, mediji; c) oblikovanje stereotipov; d) ustno obveščanje, moja zgodba; e) slišati, preveriti, izvedeti; 2. organiziranje desetih predavanj: vsako predavanje bi obravnavalo teme delavnic. Spored: v petih mesecih projekta bi vsak mesec (april–oktober) potekala ena delavnica in dve predavanji, ostale akcije: mreženje, obveščanje, ponovno institucionalizacijo iniciative REKOM bo izvajal Center.

Pričakovani izidi: Uvrstitev iniciative REKOM na seznam relevantnih in aktivnih središč mišljenja in organiziranja mirovnega aktivizma v Sloveniji; raziskave kot posledica interesa za problematiko, obravnavano na delavnicah in predavanjih; vključevanje v aktivnosti iniciative REKOM. Aktivistično udejstvovanje večjega števila mladih in drugih – na podlagi dosedanjih izkušenj v naštetih skupinah pričakujemo med 5000 in 6000 poslušalcev in udeležencev delavnic.