Odazivam se na zaboravljene glasove

REKOM u Sloveniji:

osvešćivanje o žrtvama rata, utvrđivanju odgovornosti i pomirenju kao osnovama novog mirovnog aktivizma

Cilj projekta koji izvodi Srpski kulturni centar Danilo Kiš je ponovno pokretanje REKOM programa u Sloveniji u društveno-političkoj okolini u kojoj to prethodno nije uspelo, na osnovu analize prethodnih pokušaja i na osnovu promenjenog razumevanja konteksta, učesnika i novih mogućnosti.

U središtu projekta je rešavanje nekoliko problema: “upis” izbrisanih u školske programe, istorijsko priznanje i premišljanje novih rešenja koja ranije nisu dotaknuta, kao i ocena mera preduzetih za izbrisane. Rešavanjem nekih problema povezanih sa izbrisanima želimo da dopunimo znanje o žrtvama rata, što će pomoći raščišćavanju političkih i društvenih posledica odbijanja priznavanja odgovornosti u Sloveniji.

Uz pomoć projekta želimo da delujemo na sledećim područjima: uspostavljanje čvrstih merila o ljudskim pravima, politički nezavisne ocene prošlosti i jasnih kriterijuma poštovanja relevantnosti REKOM-ovih rezultata u Sloveniji, uz postavljanje manjinskih kultura na viši stepen, izvan folklorne izolacije, u status ravnopravnog učesnika u civilnim inicijativama.

Naš cilj je menjanje slovenačkog javnog mnenja u pravcu razumevanja, solidarnosti i saradnje, nikako izolacija etničkih grupa, uz razvijanje tolerancije prema različitosti. Za sve to nužno je postaviti osnovu dokumentovanog sećanja, otvaranja svih pitanja prisilnog zaborava i cenzura, širenja kruga obaveštenih, uz pomoć svima koji bi kreativno preuzimali sećanje i dalje širili osvešćenost. U takvoj atmosferi bi REKOM u Sloveniji nastavio u mnogo razvijenijem obliku svoju misiju i delovanje.

U prvoj fazi projekta najavljujemo sledeće aktivnosti:

Predavanja i radionice prof. dr Svetlane Slapšak, zastupnice RECOM-a u Sloveniji od 17. do 20.6.2019. u prostorima IBAMESC, Cankarjeva 9, Ljubljana

17.6. u 18h

Odgovornost za prošlost – Invividualna i kolektivna odgovornost, pravni subjekt i institucija- Ratna i poratna načela u konfliktu sa ljudskim pravima- Ratni i poratni sudovi posle drugog svetskog rata- Sudovi, civilne inicijative- Osveta, pomirenje-

Šta je ratni zločin?

Tekst za radionicu: dokumenti UN, ženevski dokumenti, dokumenti EZ

18.6. u 18h

Iskustva REKOM-a

Tekst za radionicu: dokumenti REKOM-a

19.6. u 18h

Prepoznavanje propagande

Tekst za radionicu: primeri medijskih diskurza iz Slovenije

20.6. u 18h

Kultura pomirenja, slovenački primer

Tekst za radionicu: knjige, pozorište, vizualni mediji: primer izbrisanih

Svaka radionica podrazumeva: zajedničko prilagođavanje temi, izmenu stanovišta, predloge za civilne akcije, analizu diskurza.

Prijave možete poslati na e-mail skcdanilokis@dkis.si

Nastavak radionica i predavanja najavljujemo za septembar i oktobar 2019.

Za obaveštenja o vremenu i mestu izvođenja predavanja i radionica, pratite nas na www.dkis.si

_____________________________________________________________

Nakon letnje pauze, u drugoj fazi projekta, najavljujemo sledeće aktivnosti: predavanja prof. dr Svetlane Slapšak, zastupnice RECOM-a u Sloveniji i radionicu Erika Valenčiča, jednog od najpoznatijih slovenačkih novinara i najboljeg poznavaoca geopolitičkih prilika, u prostorima IBAMESC, Cankarjeva 9, Ljubljana

23. i 24.9. u 16h

Izbrisani- umetnička recepcija

25.9. u 18h 

Izbrisani- globalne istorijske paralele

6.10. u 18h

Izbrisani- medijska rezonanca/semantička analiza

7.10. u 18h

Izbrisani- autobiografija

11.10. u 18h

Predavanje prof. dr Svetlane Slapšak i radionica Erika Valenčiča

Zaključni događaj: 

Inicijative REKOM u Sloveniji

Šta smo naučili?

Budućnost pacifizma

Prijave možete poslati na e-mail skcdanilokis@dkis.si